Изпълнение на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1

През месец ноември четиридесет учители от 23 СУ повишиха своята квалификация, благодарение на възможностите, предоставени от проекта и оперативната програма.

Квалификацията беше в две направления.

Едната група учители проведе обучение по програма- „Дизайн мислена:новаторски подход  за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците.“

Другата група се обучава по програма – „Ефективно управление на хетерогенната детска група/класна стая чрез дизайн мислене“