Незаети места след III етап на класиране по приемане на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 година

СВОБОДНИ  МЕСТА:

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ- с ИтЕ (ИИЧЕ)- 2

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ- с АЕ (РИЧЕ)- 3

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ- с АЕ (РИЧЕ)- 1

 

ГРАФИК

с дейности за попълване на незаетите места след III етап на класиране по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

Дейност

Дати/ час

място

Подаване на документи:

·      Заявление по образец на училището

·      Оригинал на свидетелството за основно образование

03-05.08.20г.

08:30ч.- 17:00ч.

Учителска стая

Обявяване на класираните ученици.

06.08.20 г.

До 10:00ч.

Сайт на у-щето

Връщане на документите на некласираните ученици.

06.08.20 г.

10:00ч.- 17:00ч.

Учителска стая

Обявяване на свободни места по профили.

06.08.20г.

След 17:00ч.

РУО и сайт на

у-щето