ОПРЕДЕЛЕН ЗАЯВИТЕЛ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"'