Изисквания за отсъствията на учениците

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Моля да се запознаете с изискванията за отсъствията на учениците

 

 

I.      Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове.

I.1.    Закъснение за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а над 20 минути като едно отсъствие.

I.2.    Отсъствията на учениците, считано от 01.11.2017г. да бъдат отбелязвани съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование

I.3.    Класен ръководител, който не е уведомен за отсъствие на свой ученик е длъжен да се свърже с родител/настойник/  за изясняване на причините.

I.4.    Отсъствията на учениците се отбелязват в дневника на класа, както и в ученическите книжки, ежемесечно и в края на всеки учебен срок.

II.     Ученикът може да отсъства по уважителни причини в следните случаи:

II.1.   По медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след завръщане в училище.

II.2.   Поради участие в други дейности при предоставяне на документ от организаторите  и след потвърждение от родител.

II.3.   До 3 учебни дни за учебна година въз основа на мотивирано писмно заявление от родител/настойник/ до класния ръководител, което се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят/настойникът/ уведомява класния ръководител и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика.

II.4.   До 7 учебни дни за учебна година въз основа на мотивирано писмно заявление от родител/настойник/ до директора, което се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят/настойникът/ уведомява класния ръкоовдител и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика. Директорът въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията са по уважителни причини.

II.5.   Заявления, подадени извън горепосочените срокове не се разрешават.

 

 

Директор:   /Нина Чанева/