П О К А Н А - общо заседание на Съвета на настоятелитe на УН към 23 СУ и ОС на 23 СУ

СЪВЕТЪТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 23 СУ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ” – София, на основание Устава на УН на 23 СУ „Фр.Ж.Кюри”, свиква общо заседание на Съвета на настоятелите на Училищното настоятелство към 23 СУ «Фр.Ж.Кюри» на 15.01.2020г. /сряда/ от 18:30 часа, в учителската стая на 23 СУ "Фр.Ж.Кюри", гр.София, бул."Ситняково" № 21 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Утвърждаване на отчета на Съвета на настоятелите на училищното настоятелство в периода 2019г.

Докл.:Г.Христова- Председател на СН на УН

 

2.     Приемане на годишния финансов отчет на УН за 2019г.

Докл.: Пл. Петков – счетоводител на УН на 23 СУ

 

3.     Информация за събиране и разходване на средства от даренията на родителите за настоящата 2019/2020г.

Докл.: В. Павлова- касиер УН

4.     Информация за изпълнение на бюджета на 23 СУ „Фр.Ж.Кюри” за 2019г.

Докл.: Н.Чанева – директор на 23 СУ

5.      Разни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН НА УН                                                                 

Галя Христова