ПИСМО ДО РОДИТЕЛИТЕ ОТ РУО СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

МОЛЯ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПИСМО ОТ РУО СОФИЯ-ГРАД.