ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ  

НА УЧИЛИЩНОТО

НАСТОЯТЕЛСТВО

КЪМ 23 СУ "ФР.Ж.КЮРИ"

 

П   О  К  А  Н  А

            СЪВЕТЪТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 23 СУ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ” – София, на основание Устава на УН на 23 СУ „Фр.Ж.Кюри”, отчетно събрание на Училищното настоятелство към 23 СУ «Фр.Ж.Кюри» на 28.03.2019г. /четвъртък/ от 18:00 часа, в кинозалата на 23 СУ "Фр.Ж.Кюри", гр.София, бул."Ситняково" № 21 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Утвърждаване на отчета на Съвета на настоятелите на училищното настоятелство в периода 2018г..

Докл.: М.Лолова- Председател на СН на УН

2.      Приемане на годишния финансов отчет на УН за 2018г..

Докл.: Пл. Петков – счетоводител на УН

3.      Приемане и освобождаване на членове на Училищното настоятелство.

4.      Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН НА УН

КЪМ 23 СУ "ФР.Ж.КЮРИ":

 

 

 

Марта  Лолова