ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ  

НА УЧИЛИЩНОТО

НАСТОЯТЕЛСТВО

КЪМ 23 СУ "ФР.Ж.КЮРИ"

 

П   О  К  А  Н  А

            СЪВЕТЪТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 23 СУ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ” – София, на основание Устава на УН на 23 СУ „Фр.Ж.Кюри”, отчетно събрание на Училищното настоятелство към 23 СУ «Фр.Ж.Кюри» на 28.03.2019г. /четвъртък/ от 18:00 часа, в кинозалата на 23 СУ "Фр.Ж.Кюри", гр.София, бул."Ситняково" № 21 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.     1.      Утвърждаване на отчета на Съвета на настоятелите на училищното настоятелство в периода 2020г..

 

Докл.:  Г.Христова- Председател на СН на УН

 

 

 

2.      Приемане на годишния финансов отчет на УН за 2020г.

 

Докл.: Пл. Петков – счетоводител на УН на 23 СУ

 

 

 

3.      Информация за събиране и разходване на средства от даренията на родителите за настоящата 2020/2021г.

 

Докл.: В. Павлова- касиер УН

 

 

 

4.       Приемане и освобождаване на членове на Училищното настоятелство

 

5.       Разни

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН НА УН                                                                    КЪМ 23 "ФР.Ж.КЮРИ":

                                             /Галя Христова/