ПОКАНА

 

 

            СЪВЕТЪТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 23 СУ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ” – София, на основание Устава на УН на 23 СУ „Фр.Ж.Кюри”, свиква разширено заседание на Съвета на настоятелите на Училищното настоятелство към 23 СУ «Фр.Ж.Кюри» на 16.01.2019г. /сряда/ от 18:30 часа, в учителската стая на 23 СОУ "Фр.Ж.Кюри", гр.София, бул."Ситняково" № 21 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.      Информация за събиране и разходване на средства от даренията на родителите- 15.09.2018 - 31.12.2018г..

 

Докл.: Пл. Петков- счетоводител УН

 

2.      Информация за изпълнение на бюджета на 23 СУ „Фр.Ж.Кюри” за 2018 година.

 

Докл.: Н.Чанева – директор на 23 СУ

 

3.      Информация за държавен план-прием за учебната 2019/2020г.

 

Докл.: Ив. Вълкова – ЗД УД 23 СУ

 

4.      Информация за организираните занимания по интереси

 

Докл.: Н.Чанева – директор на 23 СУ

 

5.      Кандидатстване за статут на иновативно училище

 

Докл.: Ив. Вълкова – ЗД УД 23 СУ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН

 

НА УН КЪМ 23 СОУ "ФР.Ж.КЮРИ":

/М. Лолова/