ПРАВИЛНИЦИ - 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА 23.СУ ЗА 2020-2025 ГОДИНА - в прикачения файл

 

2. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 23.СУ 2022/2023 - в прикачения файл

 

3. ПРАВИЛА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ - в прикачения файл

 

4. ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - в прикачения файл

 

5. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - в прикачения файл

 

6. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ - в прикачения файл

 

7. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО - в прикачения файл

  

8.  ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ   - в прикачения файл

 

9. ГОДИШЕН ПЛАН  - в прикачения файл

 

10. ГОДИШЕН ПЛАН - ПРОГРАМА БДП   - в прикачения файл

 

11. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 23.СУ 2022/2023 - в прикачения файл

 

12. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В 23.СУ - в прикачения файл

 13. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ - в прикачения файл

 

С РЕШЕНИЕ НА ПС С ПРОТОКОЛ №13 /07.09.2022 г. са приети следните форми на обучение:

 

  • ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ;

 

  • САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ОБУЧЕНИЕ.