Прием в първи клас 2020-2021

Уважаеми родители,

В  секция   ПРИЕМ  –  ЗА ПЪРВИ КЛАС  -  може да намерите информация за кандидатстване, класиране и прием на ученици от първи клас за учебната 2020/2021 година

Прием в І клас – 3 паралелки – 66 ученици

  • 1 паралелка – Хореография - 22 ученици;
  • 2 паралелки – Общообразователни - 44 ученици.
  • ЦДО - 3 групи

 Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г.

Заявленията се подават по електронен път. 

Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронна поща (su_23_1klas@abv.bg),  ще бъде въведено във входящия дневник на училището.

Заявлението се попълва, разпечатва, подписва, сканира и се изпраща на електронната поща, при техническа възможност на родителите.

При невъзможност  заявлението да се разпечата и сканира, се изпраща във вариант Word.

След класиране, при записване, родителят/настойникът ще подпише своето заявление подадено по електронен път, придружено с оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от Системата (когато са относими)

Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

Във връзка с обявеното извънредно положение и стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, справки за настоящ, постоянен адрес, удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца и удостоверение за раждане на детето ще се извършват служебно от директорa на 23 СУ, без да е необходимо родителите да посещават районните администрации.

13.05.2020г.

Уважаеми родители, 

Във връзка с писмо от Столична община с вх. № РУО 1-10144/08.05.2020 г., Ви уведомяваме, че от 14 май заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в училище.

Работно време на комисията: от 09:00 часа до 16:00 часа.

Училищното ръководство е създало необходимата организация за спазване на противоепидемичните мерки .

 

Необходимо е всички да носят лични предпазни средства- маска,  ръкавици и химикал.

 

 27.05.2020 година

Уважаеми родители,

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС - 2020/2021 година

1. Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование.

2. При посочен критерий 8.5 - Дете с трайни увреждания над 50% - да се представи оригинал на документ от Телк.

3. Медицинска бележка от личен лекар - за хореографска паралелка.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ

02.06.2020 - от 08:00 до 18:00 часа

03.06.2020 - от 14:30 до 18:30 часа

04.06.2020 - от 08:00 до 18:00 часа

 05.06.2020 - от 08:00 до 17:00 часа

Училищното ръководство е създало необходимата организация за спазване на противоепидемичните мерки.

Необходимо е всички да носят лични предпазни средства- маска,  ръкавици и химикал.