Проект „Да направим по-силно всяко дете”

Проектът „Да направим по-силно всяко дете” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа 2020 от  сдружение „Инициатива за обучение по предприемачество Смарт Старт Европа”, в партньорство с 23 СУ  „Фредерик Жолио-Кюри”, 120 ОУ „Г.С. Раковски” и 81 СУ „Виктор Юго”.

Общата цел на настоящия проект е повишаване качеството на обучението по ключови компетентности, и в частност по компетентността предприемачество в широк смисъл на думата на най-малките ученици в гр. София и осигуряване на равни възможности за обучение с връстниците им в други страни от ЕС, чрез въвеждане на иновативната програма „Да окрилим всяко дете”.
„Да окрилим всяко дете” е заглавието, целта и съдържанието на практически ориентирана цялостна учебна програма, предназначена за ученици от втори до четвърти клас. Сърцевината на програмата се изразява в това, че е базирана на позитивната психология и е „една крачка” преход от позитивната психология до „позитивната педагогика”.

Въвеждането на Програмата за ученици от втори до четвърти клас ще помогне на децата да открият и развият талантите и силните си страни, да
разгърнат своя потенциал, да усвоят компетентности, които стимулират самостоятелното мислене и действие, емпатията в общуването с другите, целенасоченост, собствена инициатива, креативно търсене на идеи и увереност при реализирането им, както и други важни за 21-ви век умения.

Учебното съдържание на Програмата провокира и реализирането на нови модели на взаимодействие в контекста на компетентностния подход в обучението.

В рамките на проекта ще бъдат осигурени необходимите дидактически материали за успешно въвеждане на Програмата - книжка за учениците, ръководство за учителя, видеоматериали и др., ще бъдат обучени 40 учители от общински училища за работа с Програмата и ще бъде разработен тематичен план за въвеждането й за учебната 2020/2021 година за ученици от втори клас.

Проектът се изпълнява в периода юли – октомври 2020 година.