Проект „G-Guidance“ финансиран по програма Erasmus+ на Европейския съюз

Нов Български университет и 23 СУ „Ф. Ж. Кюри“ съвместно с партньори от други училища и университети работят по проект G-Guidance“ финансиран по програма Erasmus+ на Европейския съюз. Участващите държави са Португалия, Италия, България, Гърция и Испания. Проектът „G-Guidance“ е създаден, за да отговори на нуждите на кариерното ориентиране в училище като създаде и интегрира методология и услуги за кариерно ориентиране.Кариерното ориентиране е приемано из целия Европейски съюз като ключово средство за предотвратяване на ранното напускане на училище, лошата и неподходяща квалификация, които се явяват причина за социални и икономически проблеми (ниска производителност, престъпност, безработица, лошо здравеопазване, социално изключване) във всички страни членки на ЕС.

G-Guidance има три основни цели:

1)                 Да създаде и внедри web безирана игрова платформа за ученици от среден и горен курс на обучение на възраст от 13-17 години.

2)                 Да се обучат психолози, учители и родители/настойници как да използват платформата като инструмент за кариерно и професионално развитие на младежите.

3)                 Да се създаде електронна мултимедия с информация за различни професии, използвайки игрови елементи.

 

     За постигане на поставените цели G-Guidance“ ще се разработят Ръководство на професии, Кариерен наръчник, метод за кариерно ориентиране и електронна уеб базирана игрова платформ. Игровата платформа ще бъде внедрена и тествана в петте участващи държави през следващите три години (2020-2022).

Проектът включва фаза на внедряване, през която психолози ще бъдат обучени за метода за кариерно ориентиране. Психолози, учители, родители и деца ще бъдат обучени как да използват ръководството за кариерно ориентиране. За тази цел ще се разработят наръчник за обучение и наръчник за обучаващи.

Ние очакваме игрово ориентирания G-Guidance да направи кариерното ориентиране по- интересно, полезно и мотивиращо за младите, ще подобри техния избор за професия, което ще допринеса за положителен ефект в дългосрочен план.

В същото време, инструментите на кариерното ориентиране ще помогнат на експертите и обучителите да достигнат по- широк кръг от деца, особено тези, които са застрашени от отпадане от училище. Всички материали отнасящи се за кариерното ориентиране ще бъдат достъпни в мултумедиен формат (текст, снимки, звук, видео), които ще провокират интерес към кариерното ориентиране и ще увеличи включването на деца с различни характеристики и/или затруднени в училище. Очакваме положително въздействие върху по-високите нива на участие и подкрепа от страна на учители и родители / настойници за кариерното ориентиране на младежите, което ще допринесе значително за качеството и успеха на кариерното ориентиране в училищата.

           Всички продукти (съдържание, наръчници и инструменти) развити по време на проекта ще бъдат достъпни на аглийски език, освен на португалски, италиански, бъргарски, гръцки и испански език. Материалите ще са достъпни на дигиталната платформа и в интернет със свободен достъп.

Всички аспекти от проекта са проектирани да се използват не само по време на проекта, а във всечки обучителен контекст, като по този начин се допринесе не само за подобряване на кариерното ориентиране, но и като инструменти за подпомагане на психолозите и учителите да развият нови и ефективни умения, а именно по отношение на дигиталната грамотност, инструменти за оценка на въздействието на технологиите в образованието и оценка и мониторинг на технологиите базирани интервенции.