Разширено заседание на Съвета на настоятелите на Училищното настоятелство към 23 СУ «Фредерик Жолио - Кюри»

П   О  К  А  Н  А

            СЪВЕТЪТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 23 СУ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ” – София, на основание Устава на УН на 23 СУ „Фр.Ж.Кюри”, свиква разширено заседание на Съвета на настоятелите на Училищното настоятелство към 23 СУ «Фр.Ж.Кюри» на 10.10.2018г. /сряда/ от 18:30 часа, в учителската стая на 23 СУ "Фр.Ж.Кюри", гр.София, бул."Ситняково" № 21 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Информация за събиране и разходване на средства от даренията на родителите за учебната 2017/201година.

Докл.: В. Павлова- касиер УН

2.      Информация за изпълнение на бюджета на 23 СУ „Фр.Ж.Кюри” за 9 месеца.

Докл.: Н.Чанева – директор на 23 СУ

3.      Програма за дейности за 2018/ 2019 година.

Докл.: М. Лолова- Председател на СН на УН

 

4.      Информация за взети решения от СН на УН

Докл.: М. Лолова- Председател на СН на УН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН НА УН

КЪМ 23 СУ "ФР.Ж.КЮРИ":

/М. Лолова/