Списък с приетите ученици на второ класиране

Уважаеми родители,

Комисията за записване на приетите ученици за първи клас за

учебната 2018/2019 година ще работи от 08:00 до 18:00 часа в 205 кабинет.

 

Записване на класираните ученици в І-ви клас с:

  • оригинал на задължителните документи, удостоверяващи валидните критерии;
  • оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или училище;
  • оригинал на удостоверение за раждане (проверка от комисията);
  • медицинска бележка от личен лекар, която удостоверява, че няма заболявания, които са противопоказни за кандидатстване в паралелка  хореография - за хореографска паралелка.

Утвърдил: Директор Нина Чанева

 

С П И С Ъ К на приетите ученици на второ класиране в 1 клас

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАЛЕЛКА

 

 

ВХ. №

Група

Точки

 1

1746

1

 

 2

1749

1

 

 3

1222

1

 

 4

1604

3

6

 5

1748

4

22

 6

1171

4

5

 7

1311

4

5

 8

1747

4

5

 

С П И С Ъ К на приетите ученици на второ класиране в 1 клас

ХОРЕОГРАФСКА ПАРАЛЕЛКА

 

 

ВХ. №

Група

Точки

 1

1158

1

 

 2

1159

1

 

 3

1759

1

 

 4

1258

4

5

 5

1755

4

 

 6

1177

4

 

 7

1180

4

 

 8

1181

4

 

 9

1191

4

 

 10

1240

4

 

 11

1266

4