Среща с представители на УНИЦЕФ-България

На 02.04.2018 година в 23 Средно училище "Фредерик Жолио Кюри"се проведе среща със специалисти от училището и представители на УНИЦЕФ - България с участието на  проф. Манфред Претис от Училището по медицина в гр. Хамбург, Германия, в качеството му на експерт по въпросите на деца със специални образователни потребности . Целта на срещата беше да се добие по-пълна представа за процеса на оценка на потребностите, планирането на подкрепа за деца със специални потребности и взаимодействието между специалистите на място, както и дискусия за възможностите за прилaгане в България на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето ICF-CY.

Функционалната оценка на потребностите на децата е залегнала като задължителна в рамките на нормативните документи, но на нивото на практиката е неотложно да се направят промени, които да предотвратят възпроизвеждането на старите начини на работа. Трябва да се постави фокус върху оценяването на възможностите за учене, научаване и участието на децата чрез обучени професионалисти за работа с Класификацията. От друга страна, трансформирането на резултатите от досегашния опит в използването на формални и неформални методи е съществена част от предстоящите задачи в обучението при специални образователни потребности на деца за целите на функционалното им оценяване