УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТО

ДО

НА УЧИЛИЩНОТО

НАСТОЯТЕЛСТВО

КЪМ 23 СУ"ФР.Ж.КЮРИ"

 

П   О  К  А  Н  А

 

            СЪВЕТЪТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 23 СУ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ” – София, на основание Устава на УН на 23 СУ „Фр.Ж.Кюри”, свиква разширено заседание на Съвета на настоятелите на Училищното настоятелство към 23 СУ «Фр.Ж.Кюри» на 25.03.2021г. /четвъртък/ от 18:00 часа, в учителската стая на 23 СУ "Фр.Ж.Кюри", гр.София, бул."Ситняково" № 21 при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Утвърждаване на отчета на Съвета на настоятелите на училищното настоятелство в периода 2020г..

Докл.:  Г.Христова- Председател на СН на УН2.            Приемане на годишния финансов отчет на УН за 2020г..

Докл.: Пл. Петков – счетоводител на УН на 23 СУ3.               Информация за събиране и разходване на средства от даренията на

родителите за настоящата 2020/2021г..

Докл.: В. Павлова- касиер УН

 

4.               Приемане и освобождаване на членове на Училищното настоятелство

 

5.               Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН НА УН                                                          

КЪМ 23 СУ "ФР.Ж.КЮРИ":

/Галя Христова/