Указания за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, 16.02.2020 г.

Изх. № 313/04.02.2020г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на график за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 г., Приложение №1 към заповед № РД 09- 2784/29.10.2019 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на  националните състезания през учебната 2019/2020г. и на  заповед № РД 01-483/07.10.2019 г.  началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по Химия и опазване на околната среда, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по Химия и опазване на околната среда ще се проведе на 16.02.2020 год. от 09:00 часа.

Продължителност за всички възрастови групи - 4 астрономически часа.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 75.

Домакини на олимпиадата са:

23 СУ „Фр. Жолио- Кюри, район „Слатина”, бул. „Ситняково” № 21 за:

I-ва възрастова група/VII клас/ райони: Витоша, Възраждане, Връбница, Илинден, Искър, Красна поляна, Кремиковци, Люлин, Младост, Надежда, Оборище, Подуяне, Сердика.

V-та възрастова група – всички райони

Телефони за връзка с училището: 0882 003 704; 02 9443588; 02 9442781. Електронен адрес: olhim23su@abv.bg.

31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, район „Слатина“, ул. „Гео Милев“ №2 за:

I-ва възрастова група/VII клас/ райони: Изгрев, Красно село, Лозенец, Овча купел, Панчарево, Слатина, Средец, Студентски, Триадица, .

IV-та възрастова група – всички райони

Телефони за връзка с училищата: 0898 810 647; 028717087; 028721056. Електронен адрес: suchem31@abv.bg .

127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, район Средец, ул. „Парчевич“ № 43 за:

II-ра възрастова група – всички райони

III-та възрастова група – всички райони

Телефони за връзка с училището: 0884334164; 02 9879254; 02 9870659. Електронен адрес: denkoglu@mail.bg.

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по Химия и опазване на околната среда в 23 СУ „Фредерик Ж.- Кюри“, 127 СУ „Иван Денкоглу“ и 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ са необходими квестори, които се осигуряват от училищата при следния ред:

В 23 СУ „Фредерик Жолио- Кюри“: 101 СУ-1; 54СУ-1; 45 ОУ-1; 163 ОУ-1; 17 СУ-1; 56 СУ-1; ЧОУ „Ерих Кестнер“-1; ЧОУ „Св. София“-1; ЧСУ „Дружба“-1; 33 ОУ- 2; 128 СУ- 3; 125 СУ- 4; 63 ОУ- 2; 112 ОУ- 2; 49 ОУ- 1;143 ОУ- 2; 48 ОУ- 2; 1 СУ- 2; НПМГ- 4.

В 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“: 104 ОУ- 1; 107 ОУ- 1; ПЧМГ-2; Американски колеж-1; 54 СУ-1; 88 СУ-1; 6 ОУ-2; 125 СУ-1; 126 СУ-2; ЧОУ „Азбуки“-1; 120 ОУ-1;55 СУ-1; 105 СУ- 2; 35 СЕУ- 2; НПМГ- 3; НУКК- 5; НСОУ „София“-1; 133 СУ- 2; 38 ОУ- 2;

В 127 СУ „Иван Денкоглу“:; 164 ГПИЕ- 2; СМГ- 4; НУКК- 5; 134 СУ-1; 17 СУ-1; ПЧМГ-2; 35 СЕУ-1; ПГД „Елисавета Вазова“-1; ЧЕГ „Ив.Апостолов“-1; 1-ва АЕГ-1; НФСГ-1; СГАСГ-1; НПГПТО „М.В.Ломоносов“-1; ПГЕБ-1; ПГТ-1.

Квесторите /неспециалисти по предмета/ се назначават със заповед на директора и имената им се изпращат на електронния адрес на 23 СУ до 10.02.2020 год. /понеделник/

Квесторите имат следните задължения:

·       да се явят в училището домакин на 16.02.2020 г. не по-късно от 07:50 часа;

·       да заемат местата си по зали, след проведен инструктаж от страна на директора;

·       да осъществят инструктаж на учениците;

·       да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците да се явят в училищата домакини до 08:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:40 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка!

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

 

 

 

Директор на 23 СУ, у-ще координатор:

/Нина Чанева/

 

 Протокол на всички допуснати до областен кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда на 16.02.2020 г. - в прикачения файл