УСЕЩАНЕТО ЗА ПОДКРЕПА

23 СУ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ" - УСЕЩАНЕТО ЗА ПОДКРЕПА, КОЕТО ТИ ДАВА СИЛИ ДА ПРОДЪЛЖИШ

                                              към цялата статия

-AA+A
 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
 
23/12/2020 - 09:00
Като част от проект "Приобщи.се в нови партньорства" нашият екип имаше възможност да се запознае отблизо с 10 партньорски училища и техните екипи. Как ги видяхме ние - споделяме в следващите няколко статии.

 

Има един кратък момент, в който задръстването по Ситняково не толкова досадно и този момент за мен е, когато се случи да съм точно срещу фасадата с мечката и мечето, които всеки ден устремени нагоре превземат една от стените на 23. СУ “Фредерик Жолио-Кюри”. Всъщност на тази фасада има още мечоци, всеки зает със своите си важни учени…а-а мечешки задачи. Асоциациите, виждате, естествено водят към вътрешния живот на това училище – 89 педагогически специалисти, 17 души непедагогически персонал и нещо, с което училището е наистина специфично – изградена, функционираща цялостна служба за психо-социална подкрепа в училище, включваща 2 психолози, логопед, 5 ресурсни учители. Нуждата от приобщаващо образование в 23 СУ е осъзната и споделяна в екипа далеч преди темата да попадне в обществения фокус. От години вече тя е разпозната от училищната общност в цялост не просто като нужда, а като естествен процес на взаимодействие и взаимоотношения, в който всеки има своето място, защото учениците не са просто група. Те са дете и дете, и дете, … и така до 910 ученици, разпределени в 38 паралелки  през тази учебна година.

23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"

За училището и неговите предизвикателствата в днешния ден си говорим с директора Нина Чанева. Откраднати минути за разговор по телефона, в първия ден от поредния период на обучение онлайн. Госпожа Чанева току-що е приключила поредната планираща среща, а аз питам кое е най-важното, което трябва да знаем за 23-то СУ. Веднага и напълно убедено отговаря, че това е наличието на богат, повече от двадесетгодишен опит за работа с деца със специални потребности. Опит, който е развил много умения в училищния екип и е утвърдил убедеността, че да се научат да работят с всички деца е задача на възрастните. Добавя, че в 23-то под приобщаващо образование разбират такъв процес на учене и взаимоотношения, в който всяко едно дете се чувства добре и има възможност да развива способностите си, а децата със специални образователни потребности са част от това.

Цялостната атмосфера в училището е такава – атмосфера на толерантност и спокойствие, а също и на поставяне на цели и стремеж за постигане на задачите. Информация се обменя на всички нива в екипа, с учениците и с родителите.

Госпожа Чанева споделя, че намира за уникален процеса на работа с учениците. Разказва за работата по развитие на предприемачески умения при учениците от гимназиален етап, в резултат на който средният им успех се повишава с 1,5 – 2 единици, в сравнение с този, с който са приети. И по-важното – учениците повишават мотивацията и желанието си за реализация. Иновация в училището е да се работи за развитие на предприемачески умения и в начален етап – децата да се научат да презентират, да работят по проекти. А постиженията на паралелката с изучаване на италиански език се описват най-добре с отличното представяне на олимпиади. Знаете ли например, че единственото дете за гр. София, участвало на олимпиада по Гражданско образование също е ученик от 23 СУ?! Друга утвърдена практика, от поне 15 години е включването на хореография в обучението на паралелките от първи до седми клас и то с отлични резултати, свързани с изграждане на положителни взаимоотношения и умения за екипна работа.

Успехите и благополучието на учениците са много радващи, но най-голямата гордост, за която разказва директорът, е постоянството в екипа. От години почти няма промени в педагогическия екип, а съвместната работа утвърждава модел на взаимно уважение и висок професионализъм. Г-жа Чанева не пропуска да подчертае, че екипът на психолозите е основен двигател в тези процеси и често задава посоката за следващата обща цел или пътя за преодоляване на поредното предизвикателство. Едно такова е конкуренцията между училищата, което в град като София се усеща силно. Друго актуално предизвикателство е да се поддържа висока мотивация у учениците, особено в условията на дистанционен контакт. За част от децата, които ползват ресурсно подпомагане, е практически невъзможно да развиват постижения без пряко взаимодействие с професионалист. И училищният екип обмисля как да предложи адекватна алтернатива, съобразена с актуалните условия. Тук знаят, че ефективната педагогическа работа изисква усилия и промяна, усъвършенстване на учителя, работещ с различни поколения или както казва г-жа Чанева развитие на умения за „разбиране на новите ни деца“.

В 23 СУ съзнателно се стараят да не бъдат разпознавани като основното място, където с децата със СОП се работи добре. Желанието на ръководството и екипае да споделя и предава опит, така че други училищни екипи да се почувстват спокойни да приемат и работят с тази група деца, която е част от всяка микро-общност в града. В училището добре знаят колко важна е силата на общността и споделените ценности в нея. Грижата за учениците е споделената ценност в общността на 23 СУ. Г-жа Чанева потвърждава това със сутрешна случка от деня на разговора ни: на заснежената улица, на път към училище я пресрещнала жена, която просто започнала да й благодари, ей така, за всичко, което правят в училище, всеки ден, за грижата…

Не минавам често по Ситняково, но и следващия път, когато видя мечката и мечето да продължават упорито напред и нагоре, въпреки че стената е стръмна, ще се усмихна на мисълта, че най-важното е да не си сам и че усещането за подкрепа дава онези сили, които ти помагат никога да не спираш.

   Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Сдружение за споделено учене "ЕЛА"