Важно! Нови изисквания към медицицинските документи за учебната 2019/2020г.

Уважаеми родители,

            Във връзка с писмо на Столична РЗИ с изх. № 07-235/22.08.2019 г.  и на основание влязла в сила на Наредба №6 / 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система                             (ДВ бр.56/16.07.2019 г.), Ви информираме, че за началото на учебната 2019/2020 година, следва да предоставите попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК с пълен имунизационен статус,  изписан както следва:

  • приеми ваксини с дози;
  • серийни номера;

·         дата на поставяне на ваксината.

Внимание! Представянето на здравно –профилактична карта и имунизационен статус се отнася за всички ученици в училище.  Лични здравно-профилактични карти с  изписано „отговаря за възрастта“, няма да се приемат!