ПРАВИЛНИЦИ И ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА 23.СУ ЗА 2016-2020 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 23.СУ 2020/2021

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ГОДИШЕН ПЛАН

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПРАВИЛА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 2016-2020 ГОДИНА

АКТУАЛИЗИРАН ГОДИШЕН ПЛАН - БДП 2020/2021

 

С РЕШЕНИЕ НА ПС С ПРОТОКОЛ №11/09.09.2020г. са приети следните форми на обучение:

 

  • ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ;
  • КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ;
  • САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ОБУЧЕНИЕ.