ПРАВИЛНИЦИ И ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА 23 СУ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 23 СУ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА 23 СУ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

С РЕШЕНИЕ НА ПС С ПРОТОКОЛ №12/09.09.2019г. са приети следните форми на обучение:

  • ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ;
  • КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ;
  • САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ОБУЧЕНИЕ.