ЗАЯВЛЕНИЕ по чл 62, ал.1, т.3 и т.4 от Наредба за приобщаващото образование - извиняване на отсъствия по семейни причини