История и традиции

Училището е основано през 1950 година, наследявайки Пето основно училище "Антим I". През 1960 година се оформя като гимназия и приема името на бележития френски учен Фредерик Жолио Кюри.


За постигнати успехи през 1975 година, училището е наградено с орден "Кирил и Методий".

През 1993 година извършва прием на паралелки с интензивно изучаване на френски език. В тези паралелки се работи с чуждоезикови методи на обучение и е включена работа с VIFAX. Това е програма, финансирана от френския институт, която включва обучение по упражнения изпратени по Интернет от екип в Бордо.

През учебната 1999/2000 година в училището е въведено обучение на пилотен профил "Информационни технологии", за ученици след завършено основно образование. Обучението се осъществява в 5 компютърни кабинета, оборудвани със съвременна микрокомпютърна техника. През същата година бе открита и паралелка с профил "природоматематически" с интензивно изучаване на английски език. През учебната 2001/2002 година се разкри чуждоезиков профил с италиански език. 

През учебната 2025/2006 година се разкрива първата хореографска паралелка в начален етап.

Училището има утвърдени традиции в обучението по математика, биология, химия, чуждоезиково обучение. В годините се развиват и утвърждават разнообразни форми за възпитателна извънкласна дейност. Учениците работят в групи по интереси. От учениците се изработва и вестник на училището. Ежегодно се провежда и франкофонски празник, който се подготвя изцяло от паралелките с интензивно изучаване на френски език. 
Завършилите училището продължават успешно във ВУЗ. В училището са утвърдени форми за повишаване квалификация на учителите - участия в организирани курсове, семинари. Награда от училищното настоятелство - почетен плакет за отличник на випуск; традиции в обучението по Информационни технологии; Интегрирано обучение

23.Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ е включено в списъка на иновативните училища за учебната 2019/2020 година с решение №479/05.08.2019 година на МС на Република България

 Във времето:
1950- училището е основано като наследник на Пето основно училище “Антим І”
1960- приема името на бележития френски учен Фредерик Жолио- Кюри и се оформя като гимназия
1975- училището е наградено с орден “Кирил и Методий” за постигнати успехи
1993- започва прием с интензивно изучаване на френски език
1999- започва прием с интензивно изучаване на информационни технологии
2000- започва прием с интензивно изучаване на английски език в профил “Природоматически”
2000- учреден е Клуб на франкофоните в 23 СУ
2001- започва прием с интензивно изучаване на италиански език в профил “Чуждоезиков”
2001- създадено е театрално ателие на френски език, участвало на фестивали в Бургас, Пловдив, Барселона, Румъния и др.
2005- отбелязан е 55- годишния юбилей на училището
2006- стартира нова паралелка с интензивно изучаване на немски език в профил “Техноличен” с прием след 7 клас

2009 - започва прием след 8 клас в профил “Технологичен – предприемачество и бизнес

2010 - започва прием след 7 клас в профил “Технологичен – предприемачество и бизнес"

 

2019 - започва прием след 7 клас в профил “Икономическо развитие"

 

НАСТОЯЩЕ:
За учебната 2023
/ 2024 година в училището има 905 ученици, разпределени в 37 паралелки и 12 групи - ЦОУД