ОП възлагани чрез събиране на оферти

Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП.